ATTENTION: Isang napakahalagang tanong...

Go down

Do you accept Jesus Christ as your Lord and Saviour?

ATTENTION: Isang napakahalagang tanong... Vote_lcap100%ATTENTION: Isang napakahalagang tanong... Vote_rcap 100% 
[ 1 ]
ATTENTION: Isang napakahalagang tanong... Vote_lcap0%ATTENTION: Isang napakahalagang tanong... Vote_rcap 0% 
[ 0 ]
ATTENTION: Isang napakahalagang tanong... Vote_lcap0%ATTENTION: Isang napakahalagang tanong... Vote_rcap 0% 
[ 0 ]
 
Total Votes : 1

ATTENTION: Isang napakahalagang tanong... Empty ATTENTION: Isang napakahalagang tanong...

Post  james307 on Fri Aug 28, 2009 10:21 pm

Ito ay tanong sa lahat ng makakabasa at mag popost dito na mga forummer.

Tanong na napalahalaga at ito ay di maikukumpara o mabibili ng pera,

At ang desisyon mo ay nakasalalay sa eternal na patutunguhan mo ng kaluluwa mo.

"Langit o Impyerno" Ito ay totoo at spiritual at nais ng Diyos na malaman mo at makasiguro mo kung saan ka?

Mabuti ang Diyos pero Siya rin ay matuwid upang hatulan ang mga makasalanan at masasama.

(Paunawa: Ito ay kusang loob at nawa'y maging totoo ang yung pagsagot)

---------------------------------------------------------------------------------

Ang tanong ay:TINATANGGAP MO BA SI HESUS BILANG IYONG PANGINOON AT TAGAPAGLIGTAS?

OO

HINDI

EWAN------------------------------------------------------------------------------------
Juan 3:16 (Ang Salita ng Diyos)

16Ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na Anak upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.


Juan 1:12 (Ang Salita ng Diyos)

12Datapuwat ang lahat ng tumanggap sa kaniya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumampalataya sa kaniyang pangalan.


Juan 3:18 (Ang Salita ng Diyos)

18Siya na sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na sapagkat siya ay hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Diyos.


Mga Gawa 16:30-31 (Ang Salita ng Diyos)

30Inilabas niya sila at sinabi: Mga ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?


31Sinabi nila: Sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.


Mga Taga-Efeso 2:8-9 (Ang Salita ng Diyos)

8Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. 9Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman.


Kay Tito 1:2 (Ang Salita ng Diyos)

2Mayroon akong buhay na walang hanggan na nakabatay sa pag-asa. Ito ay ipinangako na ng Diyos na hindi makapagsisinungaling, bago pa sa pasimula ng panahon.------------------------------------------------------------------------------------


(Note: Ang tunay na mananampalataya ni Hesus at totoong Kristiano ay malalaman mo sa kanilang mga bunga)

Thank you for answering and God bless!

Invitation from: Baptist Church

Visit www.christianster.com for more info.

james307

Posts : 5
Join date : 2009-08-28

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum